Counter

12 กุมภาพันธ์ 2551

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผอ. สุมาลี เถียรทอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขณะทำกิจกรรม สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2550

ปฏิทินดูงาน

ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนบ้านบ่อหวี่ อำเภอสวนผึ้ง สพท.ราชบุรี เขต 1
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2550 โรงเรียนวัดหนองเสือ อำเภอดำเนินสะดวก สพท.ราชบุรี เขต 2
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2550 โรงเรียนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก สพท.ราชบุรี เขต 2
ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มกราคม 2551 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว อำเภอเมือง สพท.สมุทรสงครามจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วันที่ 17 – 20 มกราคม 2551ศึกษาเรียนรู้ต่างประเทศประเทศจีน ในวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2551

ศึกษาดูงานโรงเรียนจุฬาภรณ์ มุกดาหาร


ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


ศึกษาดูงานโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมการจัดการนวัตกรรม และ สารสนเทศ

หน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 บทบาทของสารสนเทศในการบริหารองค์กรทางการศึกษา

หน่วยที่ 3 นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา

หน่วยที่ 4 การสื่อสารและระบบเครือข่าย

หน่วยที่ 5 นวัตกรรมกับการพัฒนาสารสนเทศ

หน่วยที่ 6 การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร